Privacy-beleid van de stichting Turfrunners

Stichting de Turfrunners is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. De secretaris is Functionaris Gegevensbescherming van Stichting de Turfrunners. Hij/zij is te bereiken via info@turfrunners.nl. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit privacy- beleid voor u uiteengezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. Heeft u vragen n.a.v. het lezen van dit privacy-beleid, stel uw vraag gerust per e-mail aan info@turfrunners.nl.

Evenementen stichting de Turfrunners

Dit privacy-beleid is van toepassing op de evenementen georganiseerd door Stichting de Turfrunners en op de website beheerd door stichting de Turfrunners, www.turfrunners.nl. Tijdens de inschrijving van een evenement vragen wij u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van het evenement. In de Algemene Voorwaarden vindt u een verwijzing naar dit privacy-beleid.

Verwerken persoonsgegevens

Stichting de Turfrunners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Stichting de Turfrunners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling.
• Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of evenementupdate inclusief aanbiedingen of arrangementen in samenwerking met sponsoren.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Privacy-beleid stichting de Turfrunners

Portretrecht

Volgens artikel 4 van onze algemene voorwaarden verleent deelnemer bij voorbaat toestemming aan de organisator, door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, voor openbaarmaking van, tijdens en of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen) zoals maar niet limitief de website, facebook, instagram, twitter, etc....

Bewaren gegevens

Stichting de Turfrunners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de inschrijfgegevens tot 2 jaar na het evenement voor evenementsupport en verdere bedrijfsvoering.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige (15 jaar of jonger) inschrijft voor een evenement georganiseerd door stichting de Turfrunners dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting de Turfrunners verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting de Turfrunners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting de Turfrunners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@turfrunners.nl. Wij verzoeken u om de naam van het evenement, uw naam, uw woonplaats, en telefoonnummer te vermelden in het verzoek. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Privacy-beleid stichting de Turfrunners

Gegevens beveiliging

Stichting de Turfrunners neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@turfrunners.nl.

Wijzigen privacy-beleid

Stichting de Turfrunners past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacy-beleid worden opgenomen. Stichting de Turfrunners raadt u dan ook aan het privacy-beleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Stichting de Turfrunners er alles aan doen u per e- mail en via de website te informeren.

Klachten verwerking persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.