Algemene voorwaarden stichting de Turfrunners

Artikel 1: Definities

1.1. Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Evenement: de door team de Turfrunners te organiseren acties met als doel geld inzamelen voor de stichting Roparun.
• Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
• Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
• Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting de Turfrunners) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1 Overige voorwaarden voor deelname
De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, als hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk 1 week voor datum van het evenement volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2. Doorverkoop
Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het evenement is alleen toegestaan voor deelnemer als de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld en de gegevens van de nieuwe deelnemer uiterlijk 1 week voor het evenement aan de organisatie zijn doorgegeven.

2.3 Restitutie
Restitutie van inschrijfgelden en extra donaties is niet mogelijk. Alle opbrengsten komen ten gunste van het goede doel Stichting Roparun.

2.4 Afgelasting door overmacht
De organisator kan op grond van overmacht op het laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. Ook in dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestelling aan deelnemer plaatsvinden.

2.5. Aansprakelijkheid bij afgelasting
De organisator is niet aansprakelijk voor door deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

2.6. Klachtenprocedure
Als het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de deelnemer, is de deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatste melding te doen aan de organisator. Als de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, kan deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico
De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2 Beperking aansprakelijkheid
Als ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. Verzekering deelnemer
De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die de deelnemer of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het evenement.

De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

3.4 Fitheid voor deelname
De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat de deelnemer aan deze eis voldoet.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator, door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, voor openbaarmaking van, tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 5: Persoonsgegevens
De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een evenement verleent deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Lees het Privacy-beleid voor meer informatie.